Lidmaatschap en aanmelding


VAAN is in de eerste plaats bedoeld als kwaliteitskeurmerk. De beoogde leden zijn dan ook advocaten die zich vergaand hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Als hoofdregel geldt dat ieder lid een specialisatieopleiding als Grotius, PALA of een vergelijkbare, door VAAN als zodanig erkende, specialisatieopleiding arbeidsrecht heeft afgerond, waarmee tenminste 50 juridische PO punten zijn behaald. De criteria om lid te kunnen worden luiden als volgt: Toelatings/lidmaatschapscriteria

1.  Het lidmaatschap van de vereniging staat uitsluitend open voor advocaten, ingeschreven in Nederland, overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet;

2. Leden van de vereniging kunnen zijn advocaten, die ten tijde van het indienen van de aanvraag tot toelating als lid:

a. een Grotius of PALA of vergelijkbare specialisatieopleiding arbeidsrecht met succes hebben afgerond, waarmee tenminste 50 juridische PO punten zijn behaald en,

b. tenminste vijf jaar aaneengesloten als advocaat zijn ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet en in die periode als zodanig hebben gewerkt en,

c. tenminste 50% van de door hen als advocaat uitgeoefende praktijk uit arbeidsrecht bestaat.

3. Naast het gestelde onder punt 2 kunnen tevens lid worden advocaten, die ten tijde van het indienen van de aanvraag tot toelating als lid:

a. tenminste vijf jaar aaneensluitend als advocaat tenminste 75% van de praktijk aan het arbeidsrecht hebben besteed en besteden en,

b. het arbeidsrecht op kwalitatief hoog niveau beoefenen en diepgaande arbeidsrechtelijke kennis hebben, zoals kan blijken uit een arbeidsrechtelijke promotie, een bijzonder hoogleraarschap arbeidsrecht, relevante publicaties - bijvoorbeeld regelmatige publicaties in arbeidsrechtelijke bladen - en/of relevante docentschappen.

Indien een advocaat, die als lid wenst te worden toegelaten, meent aan de hierboven onder 3.a. en 3.b. genoemde voorwaarden te voldoen, kan deze aan het curatorium, dat thans bestaat uit prof. mr. R.A.A. Duk, prof. mr E. Verhulp en prof. mr. F.B.J. Grapperhaus, een verzoek richten tot ontheffing van de verplichting tot het volgen en met succes afronden van een Grotius, PALA of vergelijkbare opleiding arbeidsrecht. Het secretariaat van het curatorium wordt gevoerd door het secretariaat van VAAN, postbus 163, 3940 AD Doorn.

4.  Alle leden van de vereniging moeten jaarlijks tenminste 12 en vanaf 1 januari 2016 tenminste 16 (juridische) opleidingspunten op het terrein van het arbeidsrecht in het kader van de permanente educatie van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) hebben behaald, behoudens uitzonderingen ter beoordeling van het bestuur. Anders dan geldt voor de NOvA kunnen geen opleidingspunten uit een voorgaand jaar worden meegenomen. Mediation- en intervisie-punten tellen niet mee als juridische punten. In geval van zwangerschapsverlof kan geen ontheffing worden verkregen. Zie voorts de regels voor het gebruik van het Keurmerk Specialisatieverenigingen van de NOvA, waarvan de eis dat advocaten tenminste vijfhonderd (500) uren per jaar aan het desbetreffende rechtsgebied besteden onderdeel uit maakt.

 

Puntenopgave 2016
VAAN leden dienen jaarlijks 16 door de NOvA goedgekeurde juridische PO-punten te behalen. Begin 2017 zullen de VAAN leden per e-mail verzocht worden om voor 15 februari 2017 de puntenopgave 2016 te doen. 

 

Aanmelding
Aanmelden kunt u met het Aanmeldingsformulier (PDF-bestand; voor het lezen van PDF-bestanden is Acrobat Reader benodigd; u kunt deze hier downloaden.) Voor het lezen van de statuten kunt u hier terecht. (PDF-bestand)

 

Contributie
De contributie over 2016 bedraagt € 250,- excl. BTW. Daarvoor ontvangt u o.a. wekelijks de VAAN AR Updates.

 

Specialisatieopleidingen Arbeidsrecht
U kunt zich aanmelden bij een van de volgende opleidingsinstituten voor een Specialisatieopleiding Arbeidsrecht:

Grotius Academie

 

PALA

 

Groninger Leergang Arbeidsrecht

 

PAO Arbeidsrecht

 

Leergang AOM

 

Leergang Arbeidsrecht

Leergang Tilburg Maastricht

 

 

 


Vermelding op VAAN-site
Uitsluitend leden van VAAN worden op de website vermeld.

 

Gebruik VAAN Logo
Het staat leden van VAAN vrij het VAAN-logo bij uitingen naar derden te gebruiken, maar uitsluitend gekoppeld aan het VAAN-lid persoonlijk. Iedere suggestie dat het VAAN-keurmerk gekoppeld is aan het kantoor moet vermeden worden. VAAN-leden kunnen het logo opvragen bij het VAAN-secretariaat.

Gebruik Logo Keurmerk Specialisatieverenigingen
Individuele VAAN leden mogen het Keurmerk Specialisatieverenigingen van de Orde voeren op hun website of briefpapier, maar uitsluitend gekoppeld aan het VAAN-lid persoonlijk en dus niet door het kantoor en/of samenwerkingsverband waar het VAAN-lid aan is verbonden. Iedere suggestie moet worden vermeden. VAAN-leden kunnen het keurmerk-logo opvragen bij het VAAN secretariaat.

Een van de vereisten van de Orde is dat het Keurmerk-logo doorlinkt naar de betreffende pagina op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Wilt u hierop letten? Zie voorts de regels voor het gebruik van het Keurmerk-logo.