Het WWZ dossier op deze website is een dossier, dat relevante – uiteraard ook gedateerde – stukken met betrekking tot de WWZ bevat. VAAN waarschuwt voor ondeskundig gebruik van dit dossier. Het WWZ dossier is/wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door mr. M.J.M.T. Keulaerds samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. VAAN en de samensteller van het WWZ dossier aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden van het WWZ dossier en/of de website en mogelijke nadelige gevolgen daarvan. 

Hoofdmenu

 

VAAN documenten

Samenvattend verslag VAAN Symposium Wetsvoorstel werk en zekerheid: '33818 in de praktijk gebracht' dd. 21 januari 2014

Brief dd. 6 februari 2014 van VAAN aan Tweede Kamer

Brief dd. 11 februari 2014 van VAAN aan Minister Asscher 

Brief dd. 24 maart 2014 van VAAN aan Eerste Kamer

Notitie Wetsvoorstel werk en zekerheid (33818) Vragen en opmerkingen ten behoeve van de behandeling in de Eerste Kamer, behorend bij de brief dd. 24 maart 2014 van VAAN aan de Eerste Kamer

Artikel Arbeidsrechtadvocaten bepleiten reparatie Wet werk en zekerheid en interview "Wij zetten vraagtekens bij juridische kwaliteit Wwz", SC 1 april 2014

Notitie Wetsvoorstel werk en zekerheid (33818) Vragen en opmerkingen ten behoeve van de behandeling in de Eerste Kamer, Pdf van de gedrukte versie dd. 2 mei 2014

Brief dd. 14 mei 2014 van VAAN aan Eerste Kamer

Nadere Notitie dd. 12 mei 2014 behorend bij de brief van VAAN dd. 14 mei 2014

Nadere Notitie dd. 12 mei 2014. Pdf van de gedrukte versie dd. 2 juni 2014

Brief dd. 2 juni 2014 van VAAN aan Minister Asscher

Brief dd. 2 juni 2014 van VAAN aan Eerste Kamer

Voorstel voor een vereenvoudigd ontslagrecht bij invoering Wet werk en zekerheid dd. 2 juni 2014 en commentaar dd. 30 juni 2014 op de brief dd. 10 juni 2014 van Minister Asscher, Pdf van de gedrukte versie dd. 17 juli 2014

Interview "De Wwz is erdoorheen gejast", Advocatenblad nr. 12, 2014

VAAN VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016

 


VAAN Ledenberichten

VAAN Ledenbericht dd. 29 november 2013 (indiening Wetsvoorstel bij Tweede Kamer)

VAAN Ledenbericht dd. 29 januari 2014 (Samenvattend verslag VAAN Symposium; sheets sprekers-hoogleraren)

VAAN Ledenbericht dd. 30 januari 2014 (Samenvattend verslag VAAN Symposium, TAP en TRA naar Tweede Kamer en Ministerie van SZW)

VAAN Ledenbericht dd. 3 februari 2014 (Nota naar aanleiding van het verslag; Nota van wijziging)

VAAN Ledenbericht dd. 5 februari 2014 (introductie VAAN dossier over Wetsvoorstel op publieke deel van www.vaan-arbeidsrecht.nl; verwijzing naar onderdelen van het VAAN dossier)

VAAN Ledenbericht dd. 10 februari 2014 (VAAN brief aan Tweede Kamer)

VAAN Ledenbericht dd. 17 februari 2014 (kort verslag plenaire behandeling in Tweede Kamer)

VAAN Ledenbericht dd. 18 februari 2014 (overzicht in Tweede Kamer aangenomen amendementen en moties)

VAAN Ledenbericht dd. 19 februari 2014 (update geconsolideerde wetteksten Boek 7 Titel 10 BW)

VAAN Ledenbericht dd. 31 maart 2014 (het Wetsvoorstel in de Eerste Kamer: brief en Notitie dd. 24 maart 2014 van VAAN aan de Commissie voor SZW van de Eerste Kamer)

VAAN Ledenbericht dd. 3 april 2014 (artikel en interview in SC dd. 1 april 2014; besluit dd. 1 april 2014 van Commissie voor SZW van de Eerste Kamer)

VAAN Ledenbericht dd. 28 april 2014 (Voorlopig verslag dd. 23 april 2014 van de vaste commissie voor SZW van de Eerste Kamer; introductie VAAN Ontslag App)

VAAN Ledenbericht dd. 6 mei 2014 (Memorie van Antwoord dd. 1 mei 2014)

VAAN Ledenbericht dd. 28 mei 2014 (Nadere notitie dd. 12 mei 2014, verslag van de commissie voor SZW en nota naar aanleiding van het verslag)

VAAN Ledenbericht dd. 3 juni 2014 (gedrukte versie Nadere notitie)

VAAN Ledenbericht dd. 4 juni 2014 (Voorstel dd. 2 juni 2014 van VAAN voor een vereenvoudigd ontslagrecht bij invoering WWZ. Plenaire behandeling Eerste Kamer dd. 3 juni 2014, motie senator Backer c.s.)

VAAN Ledenbericht dd. 10 juni 2014 (Uitslag stemming EK)

VAAN Ledenbericht dd. 21 juli 2014 (gedrukte versie Voorstel dd. 2 juni 2014 van VAAN voor een vereenvoudigd ontslagrecht bij invoering Wet werk en zekerheid en commentaar dd. 30 juni 2014 van VAAN op de brief dd. 10 juni 2014 van Minister Asscher; Wet werk en zekerheid, Geconsolideerde wettekst inclusief aangekondigde reparatiewetgeving, eerste druk - juli 2014)

TERUG


WWZ in Staatsblad en Staatscourant

Wet van 14 juni 2014 (Staatsblad dd. 24 juni 2014)

Inwerkingstredingsbesluit van 10 juli 2014 (Staatsblad dd. 17 juli 2014)

Wet van 26 november 2014 (Staatsblad dd. 16 december 2014)

Inwerkingtredingsbesluit van 10 december 2014 (Staatsblad dd. 18 december 2014)

Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding van 11 december 2014 (Staatsblad 2014, 538)

Regeling looncomponenten en arbeidsduur (Staatscourant 2014, 36823)

Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding (Staatsblad 2015, 171)

Besluit overgangsrecht transitievergoeding (Staatsblad 2015, 172)

Advies Raad van State inzake ontwerp Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding (Staatscourant dd. 15 mei 2015, 12725)

Advies Raad van State inzake ontwerp Besluit overgangsrecht transitievergoeding (Staatscourant dd. 15 mei 2015, 12727)

Regeling tot wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met onder meer de invoering van de WWZ (Staatscourant 2015 d.d. 30 juni 2015, 17649).
  
Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter (Staatscourant d.d. 30 juni 2015, 17972).

Advies Raad van State inzake het ontwerp van een AMvB houdende wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met o.a. de WWZ (Staatscourant dd. 15 juni 2015, 18180)

Regeling indexering transitievergoeding (Staatscourant dd. 29 september 2015, 318520)

Regeling tot wijziging van de Regeling looncomponenten en arbeidsduur in verband met de verduidelijking van de duur van de periode van verlof, staking of ziekte (Staatscourant dd. 13 oktober 2015, 34289)

TERUG


Evaluatie WWZ

Kamerstuk 34 351 Nr. 1. Brief dd. 27 november 2015 van de Minister van SZW, inclusief Plan van aanpak monitor en evaluatie Wet werk en zekerheid

Agenda hoorzitting dd. 2 maart 2016 van de vaste Tweede Kamercommissie voor SZW en position papers

Kamerstuk 34 351 Nr. 2. Brief dd. 11 januari 2016 van de Minister van SZW, inclusief brief dd. 11 januari 2016 van de Minister van SZW aan STAR

Kamerstuk 34 351 Nr. 3. Brief dd. 8 maart 2016 van de Minister van SZW, inclusief brief dd. 7 maart 2016 van L.J. de Waal

Kamerstuk 26 448, Nr. 561. Brief dd. 21 maart 2016  van de Minister van SZW, inclusief bijlage

Kamerstuk 34 351 Nr. 4. Motie dd. 24 maart 2016 van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg over de verkenner opdracht geven tot het aandragen van oplossingen voor seizoensarbeid (AANGENOMEN)

Kamerstuk 34 351 Nr. 5. Motie dd. 24 maart 2016 van het lid Voortman c.s. over het op korte termijn mogelijk maken van een tweede meerjarig contract

Kamerstuk 34 351 Nr. 6. Motie dd. 24 maart 2016 van de leden Schouten en Van Weyenberg over de problemen met invalkrachten in het onderwijs

Kamerstuk 34 351 Nr. 7. Motie dd. 24 maart 2016 van het lid Vermeij over een overgangsregeling voor het WW-dagloonbesluit (AANGENOMEN)

Kamerstuk 34 351 Nr. 8. Motie dd. 24 maart 2016 van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over het oplossen van knelpunten in de WWZ

Kamerstuk 34 351 Nr. 9. Motie dd. 24 maart 2016 van het lid Klein over het afschaffen van hoger beroep na een ontbindingsprocedure

Kamerstuk 34 351 Nr.10. Motie van het lid Klein over het afschaffen van hoger beroep in een ontbindingsprocedure, later vervangen door Kamerstuk Nr.13

Kamerstuk 34 351 Nr. 11. Motie dd. 24 maart 2016 van de leden Ulenbelt en Van Weyenberg over het aanpassen van het WW-dagloonbesluit

Kamerstuk 34 351 Nr. 12. Motie dd. 24 maart 2016 van het lid Van’t Wout over meer meetbare doelstellingen bij de evaluatie van de WWZ (AANGENOMEN)

Kamerstuk 34 351 Nr. 13. Gewijzigde motie van het lid Klein over het afschaffen van hoger beroep in een ontbindingsprocedure

VAO Wet werk en zekerheid dd. 24 maart 2016 (in vervolg op het algemeen overleg van 9 maart 2016: zie Kamerstuk 34 351 Nr. 15)
 
Stemmingen dd. 29 maart 2016 moties Wet werk en zekerheid

Kamerstuk 34 351 Nr. 14. Brief dd. 7 april 2016 van de Minister van SZW

Kamerstuk 34 351 Nr.15. Verslag dd 20 april 2016 van het algemeen overleg van 9 maart 2016

Kamerstuk 34 351/34 408 Nr. 16. Brief dd. 21 april 2016 van de Minister van SZW
 
Kamerstuk 34 351/29 544 Nr. 17. Brief dd. 21 april 2016 van de Minister van SZW
 
Brief dd. 20 april 2016 van de STAR aan de Minister van SZW inclusief “Uitkomsten overleg over ervaren knelpunten mbt de uitvoering van de Wet werk en zekerheid” dd. 18 april 2016
 
Brief dd. 20 april 2016 van L.J. de Waal aan de Minister van SZW inclusief Rapport Verkenner Seizoensarbeid dd. 20 april 2016

VAAN VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016

Kamerstuk 34 351 Nr. 18. Brief dd. 30 juni 2016 van de Minister van SZW, inclusief bijlagen 1 en 3

Evaluatie Ontslaggronden WWZ, Rapport HSI dd. 29 juni 2016

Brief dd. 15 juni 2015 van de Minister van SZW (Effecten Wwz nav CNV-meldpunt)

Brief dd. 7 juli 2016 van de Minister van SZW aan de Eerste Kamer

Brief dd. 15 september 2016 van de Minister-President aan de Tweede Kamer

Brief dd. 1 december 2016 van de Minister van SZW aan de Tweede Kamer (Derde voortgangsbrief WWZ)

Brief dd. 16 december 2016 van de Minister van SZW aan de Tweede Kamer (“Aanbieding conclusies Verkenner Primair Onderwijs”) 

Brief dd. 15 december 2016 van Tichelaar (“uitkomsten verkenningsopdracht in primair onderwijs”)

Brief dd. 21 december 2016 van de Minister van SZW aan de Tweede Kamer over de ketenregeling in het primair onderwijs

Brief dd. 22 december 2016 van de Minister van SZW aan de Tweede Kamer over de ketenregeling in het primair onderwijs

TERUG


Reparatie WWZ d.m.v. wetsvoorstel 34 408

Kamerstuk 34 408 Nr. 8. Tweede nota van wijziging dd. 22 april 2016
 
Kamerstuk 34 408 A. Gewijzigd voorstel van wet dd. 28 april 2016
 
Kamerstuk 34 408 Nr. 9. Amendement van het lid Schouten c.s.
 
Kamerstuk 34 408 Nr. 11. Amendement van het lid Ulenbelt

Wet van 1 juni 2016 (Staatsblad dd. 17 juni 2016)
 
Besluit van 8 juni 2016 (Staatsblad dd. 17 juni 2016)

TERUG


Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Wet van 30 september 2015 (Staatsblad dd. 20 oktober 2015)

TERUG


Wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid (wetsvoorstel 34699)

Koninklijke boodschap

Voorstel van Wet

Memorie van Toelichting

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 

TERUG


 

Kamerstukken WWZ (33818)

Kamerstuk 33 818 Nr. 1. Koninklijke boodschap dd. 29 november 2013

Kamerstuk 33 818 Nr. 2. Wetsvoorstel dd. 29 november 2013

Kamerstuk 33 818 Nr. 3. Memorie  van Toelichting dd. 29 november 2013

Bijlage 1 bij Kamerstuk Nr. 3. UWV Uitvoeringstoets WWZ dd. 15 augustus 2013

Bijlage 2 bij Kamerstuk Nr. 3. CPB notitie Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor werkgelegenheid dd. 27 november 2013 

Bijlage 3 bij Kamerstuk Nr. 3. Acht uitvoeringstoetsen, afkomstig van Actal, Raad voor de rechtspraak, UWV (m.b.t. mogelijkheden versnelde invoering WWZ), Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Inspectie SZW, Uitvoeringspanel SZW en Belastingdienst

Kamerstuk 33 818 Nr. 4. Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport dd. 29 november 2013

Kamerstuk 33 818 Nr. 5. Verslag vaste commissie voor SZW dd. 24 januari 2014

Kamerstuk 33 818 Nr. 6. Brief van de Minister van SZW dd. 31 januari 2014

Bijlage bij Kamerstuk 33 818 Nr. 6 Ecorys onderzoek Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers

Kamerstuk 33 818 Nr. 7. Nota naar aanleiding van het verslag dd. 31 januari 2014

Kamerstuk 33 818 Nr. 8. Nota van wijziging dd. 31 januari 2014

Kamerstuk 33 818 Nr. 9. Amendement van het lid Dijkgraaf

Kamerstuk 33 818 Nr. 10 Amendement van het lid Dijkgraaf

Kamerstuk 33 818 Nr. 11 Amendement van het lid Dijkgraaf

Kamerstuk 33 818 Nr. 12 Amendement van het lid van Ojik

Kamerstuk 33 818 Nr. 13 Amendement van het lid van Ojik

Kamerstuk 33 818 Nr. 14 Amendement van het lid Ulenbelt

Kamerstuk 33 818 Nr. 15 Amendement van het lid Ulenbelt

Kamerstuk 33 818 Nr. 16 Amendement van het lid Ulenbelt

Kamerstuk 33 818 Nr. 17 Amendement van het lid Ulenbelt

Kamerstuk 33 818 Nr. 18 Amendement van de leden Hamer en van Nieuwenhuizen-Wijbenga

Kamerstuk 33 818 Nr. 19 Amendement van de leden Dijkgraaf en Schouten

Kamerstuk 33 818 Nr. 20 Amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf

Kamerstuk 33 818 Nr. 21 Amendement van het lid Hamer ter vervanging van Nr. 18. Dit amendement introduceert een bepaling in het wetsvoorstel, waarmee wordt bewerkstelligd dat de wijziging in de ketenbepaling drie jaar na de inwerkingtreding ervan wordt geëvalueerd. AANGENOMEN

Kamerstuk 33 818 Nr. 22 Amendement van de leden Ulenbelt en Klein ter vervanging van Nr. 15

Kamerstuk 33 818 Nr. 23 Amendement van de leden Ojik en Heerma ter vervanging van Nr. 12

Kamerstuk 33 818 Nr. 24 Amendement van het lid Van Nieuwenhuizen-Wijbenga. Dit amendement regelt dat kleine MKB-werkgevers (minder dan 25 werknemers) tot 1 januari 2020 dienstjaren gelegen voor 1 mei 2013 buiten beschouwing mogen laten voor de berekening van de transitievergoeding, ingeval het ontslag is ingegeven door de slechte financiële situatie waarin de werkgever verkeert. AANGENOMEN

Kamerstuk 33 818 Nr. 25 Amendement van het lid Klein

Kamerstuk 33 818 Nr. 26 Amendement van het lid Heerma

Kamerstuk 33 818 Nr. 27 Amendement van het lid Heerma

Kamerstuk 33 818 Nr. 28 Amendement van de leden Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Hamer

Kamerstuk 33 818 Nr. 29 Amendement van het lid Van Weyenberg en Hamer. Dit amendement beoogt de verplichtingen van de werkgever om de werknemer te scholen expliciet in het BW te verankeren. AANGENOMEN

Kamerstuk 33 818 Nr. 30 Amendement van de leden Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Van Weyenberg. Dit amendement regelt dat de wijziging van de ketenbepaling gelijktijdig plaatsvindt met de wijziging van het ontslagrecht (1 juli 2015 i.p.v. 1 juli 2014). AANGENOMEN

Kamerstuk 33 818 Nr. 31 Amendement van het lid Van Weyenberg

Kamerstuk 33 818 Nr. 32 Amendement van het lid Ojik ter vervanging van Nr. 13

Kamerstuk 33 818 Nr. 33 Amendement van het lid Klein

Kamerstuk 33 818 Nr. 34 Amendement van de leden Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Hamer ter vervanging van Nr. 28. Dit amendement verkort de bedenktermijn van de werknemer na instemming met opzegging of een beëindigingsovereenkomst voor het geval de werknemer niet aan zijn informatieplicht over het bestaan van deze bedenktermijn voldoet, van een maand naar drie weken. AANGENOMEN

Kamerstuk 33 818 Nr. 35 Amendement van het lid Klein

Kamerstuk 33 818 Nr. 36 Amendement van het lid Heerma

Kamerstuk 33 818 Nr. 37 Subamendement van het lid Heerma

Kamerstuk 33 818 Nr. 38 Amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van Nr. 11

Kamerstuk 33 818 Nr. 39 Amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van Nr. 9. Dit amendement specificeert dat de herplaatsingsverplichting bij opzegging in ieder geval niet in de rede ligt als de opzeggingsgrond verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer is. AANGENOMEN

Kamerstuk 33 818 Nr. 40 Motie van het lid Ulenbelt

Kamerstuk 33 818 Nr. 41 Motie van de leden Voortman en Heerma. 

Kamerstuk 33 818 Nr. 42 Motie van het lid Voortman

Kamerstuk 33 818 Nr. 43 Motie van het lid Hamer. Deze motie verzoekt de regering te zorgen voor gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden tussen payrollwerknemers werkzaam bij de inlener en de eigen werknemers bij de inlener. AANGENOMEN

Kamerstuk 33 818 Nr. 44 Motie van de leden Van Weyenberg en Van Nieuwenhuizen-Wijbenga. Deze motie verzoekt de regering om in de regeling op grond van het zevende lid van artikel 671a geen rol toe te bedelen aan de Ontslagadviescommissie bij reguliere zaken, maar slechts bij ingewikkelde gevallen. AANGENOMEN

Kamerstuk 33 818 Nr. 45 Motie van het lid Van Weyenberg. Deze motie verzoekt de regering bij de uitwerking van het (bij Tweede Kamer in te dienen) wetsvoorstel "Wegnemen belemmeringen doorwerken na AOW gerechtigde leeftijd" onder andere te kijken naar ruimere contractvormen voor werkenden boven de AOW-leeftijd. AANGENOMEN

Kamerstuk 33 818 Nr. 46 Motie van het lid Heerma. 

Kamerstuk 33 818 Nr. 47 Motie van het lid Klein

Kamerstuk 33 818 Nr. 48 Motie van het lid Klein

Kamerstuk 33 818 Nr. 49 Motie van het lid Klein

Kamerstuk 33 818 Nr. 50 Motie van het lid Klein. Deze motie verzoekt de regering om te zorgen voor een stroomlijning tussen de maatregelen in de Wet Werk en Zekerheid en de nieuwe Wet werken na AOW-leeftijd door de inwerkingtreding van deze wetten op elkaar af te stemmen. AANGENOMEN

Kamerstuk 33 818 Nr. 51 Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamerstuk 33 818 Nr. 52 Amendement van de leden Dijkgraag en Schouten ter vervanging van Nr. 19. Dit amendement regelt dat de arbeidsovereenkomst van personeel binnen het bijzonder onderwijs zonder instemming van de werknemer kan worden opgezegd als de reden voor de opzegging is gelegen in handelen of nalaten van de werknemer dat onverenigbaar is met de uit de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag voortvloeiende identiteit van de onderwijsinrichting, mits vooraf toestemming is verleend door een van de werkgever onafhankelijke en onpartijdige commissie. AANGENOMEN

Kamerstuk 33 818 Nr. 53 Gewijzigde Motie van de leden Ulenbelt en Klein ter vervanging van Nr. 40

Kamerstuk 33 818 Nr. 54 Gewijzigde Motie van de leden Voortman en Heerma ter vervanging van Nr. 41. Deze motie verzoekt de regering om de mogelijkheden en de voor- en nadelen van een meerjarig tweede contract te onderzoeken, hierover met sociale partners te overleggen en de Tweede Kamer hierover bij de begroting voor 2015 te informeren, en zo mogelijk hiertoe voorstellen te ontwikkelen. AANGENOMEN

Kamerstuk 33 818 Nr. 55 Gewijzigde Motie van het lid Heerma ter vervanging van Nr. 46 

Kamerstuk 33 818 Nr. 56 Nader gewijzigde motie van het lid Heerma ter vervanging van Nr. 46. Deze motie verzoekt de regering de gevolgen van de aanpassing van het ontslagrecht in de gaten te houden en de Kamer periodiek te informeren over de relatieve ontwikkeling van het aantal banen in het MKB. AANGENOMEN

Kamerstuk 33 818 Nr. 57 Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Nr. 52

Kamerstuk 33 818 Nr. 58 Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over rapport "Ontslagkosten van werkgevers in 2012"

Bijlage bij Kamerstuk 33 818 Nr. 58 Rapport van onderzoeksbureau Panteia

Kamerstuk 33 818 Nr. 59 Brief dd. 3 juli 2014 (aanbieding van het Ontwerpbesluit transitievergoeding)

Kamerstuk 33 818 Nr. 60 Brief van de Minister van SZW dd. 25 november 2014 over de voor- en nadelen van een meerjarige tweede arbeidsovereenkomst

Kamerstuk 33 818 Nr. 61 Brief van de Minister van SZW dd. 10 februari 2015 over de beperkte digitalisering van de UWV-procedure

Kamerstuk 33818 Nr. 62: Brief d.d. 15 april 2015 van Minister Asscher over het lozen van uitzendkrachten door ING. 

Kamerstuk 33818 Nr. 63 Motie dd. 16 april 2015 van de leden Vermeij en Van Ojik. AANGENOMEN

Kamerstuk 33818 Nr. 64 Motie dd. 16 april 2015 van de leden Karabulut en Ulenbelt. VERWORPEN

Kamerstuk 33818 Nr. 65 Motie dd. 16 april 2015 van de leden Karabulut en Ulenbelt. VERWORPEN

Kamerstuk 33818 Nr. 66 Motie dd. 16 april 2015 van het lid Weyenberg c.s. AANGENOMEN

Kamerstuk 33818 Nr. 67 Motie dd. 16 april 2015 van het lid Weyenberg c.s. AANGENOMEN

Kamerstuk 33818 Nr. 68 Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg (t.v.v. 33818, nr. 66). 

Kamerstuk 33818 Nr. 69 Brief d.d. 23 april 2015 van Minister Asscher over het bericht dat Nationale Nederlanden uitzendkrachten ontslaat.

Kamerstuk 33818 Nr. 70 Brief d.d. 29 mei 2015 van Minister Blok, mede namens Minister Asscher, over de wijze waarop de Rijksoverheid handelt in de geest van de WWZ.

Kamerstuk 33818 Nr. 71 Brief d.d. 15 juni 2015 van Minister Asscher over het CNV-meldpunt.

Kamerstuk 33818 Nr. 71 Bijlage bij brief d.d. 15 juni 2015 van Minister Asscher: rapport “MKB en ontslagrecht” d.d. april 2015 van Panteia over verwachtingen van het MKB over effecten van aanstaande wijzigingen

Kamerstuk 33818 Nr. 72 Motie van de leden Ulenbelt en Voortman dd. 2 juli 2015 VERWORPEN

Kamerstuk 33818 Nr. 73 Motie van de leden Heerma en Voortman dd. 2 juli 2015 VERWORPEN

Kamerstuk 33818 Nr. 74 Motie van het lid Weyenberg dd. 2 juli 2015 AANGENOMEN

Kamerstuk 33818 Nr. 75 Motie van het lid Voortman c.s. dd. 2 juli 2015 AANGENOMEN

Kamerstuk 33818 Nr. 76 Motie van het lid Voortman dd. 2 juli 2015 VERWORPEN

Kamerstuk 33818 Nr. 77 Motie van het lid Voortman dd. 2 juli 2015

Kamerstuk 33818 Nr. 78 Motie van het lid Klein dd. 2 juli 2015 VERWORPEN

Kamerstuk 33818 J. Brief dd. 30 juni 2016 van de Minister van SZW aan de Eerste Kamer

TERUG


Plenaire behandeling Tweede Kamer

VAAN Ledenbericht dd. 17 februari 2014

Overzicht van stemmingen dd. 18 februari 2014 in de Tweede Kamer

Handelingen II 2013/14, nr. 53-4, plenaire behandeling Wet Werk en Zekerheid d.d. 12 februari 2014

Handelingen II 2013/14, nr. 54-9, voortzetting van de plenaire behandeling Wet Werk en Zekerheid d.d. 13 februari 2014

Handelingen II 2013/14, nr. 55-18, stemmingen amendementen Wet Werk en Zekerheid d.d. 18 februari 2014

Handelingen II 2013/14, nr. 55-19, stemmingen moties Wet Werk en Zekerheid d.d. 18 februari 2014

Handelingen II 2013/14, nr. 55-20, stemming Wet Werk en Zekerheid d.d. 18 februari 2014

TERUG


Behandeling Eerste Kamer

Kamerstuk 33 818 Nr. A

Kamerstuk 33 818 Nr. B  Voorlopig verslag van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid dd. 23 april 2014

Kamerstuk 33 818 Nr. C Memorie van Antwoord dd. 1 mei 2014

Kamerstuk 33 818 Nr. D Verslag van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid dd. 26 mei 2014

Kamerstuk 33 818 Nr. E Nota naar aanleiding van het verslag dd. 27 mei 2014

Kamerstuk 33 818 Nr. F Motie van het lid Backer c.s.

Kamerstuk 33 818 Nr. G Brief van de Minister van SZW aan de Eerste Kamer dd. 10 juni 2014

Kamerstuk 33 818 Nr. H Brief van de Minister van SZW over uitvoering monitoring werkgelegenheidsontwikkeling in het MKB dd. 30 juni 2014

Kamerstuk 33 818 Nr. I Brief van de Minister van SZW d.d. 26 januari 2015 incl. bijlage (afschrift Kamerstuk 33 818 Nr. 61)

TERUG


Plenaire behandeling Eerste Kamer

Handelingen I 2013/14, nr. 32-10, plenaire behandeling Wet Werk en Zekerheid dd. 3 juni 2014

Handelingen I 2013/14, nr. 32-14, voortzetting plenaire behandeling Wet Werk en Zekerheid dd. 3 juni 2014

Handelingen I 2013/14, nr. 33-9, stemming Wet Werk en Zekerheid dd. 10 juni 2014

Handelingen I 2013/14, nr. 33-10, stemming motie Backer dd. 10 juni 2014

TERUG


Verzamelwet SZW 2015 (ter reparatie van o.a. de WWZ)

Kamerstuk 33 988 Nr.1: Koninklijke boodschap dd. 16 juli 2014

Kamerstuk 33 988 Nr. 2: Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015

Kamerstuk 33 988 Nr. 3: Memorie van Toelichting

Bijlage bij Kamerstuk 33 988 Nr. 3: Brief dd. 3 februari 2014 van SVB over Uitvoeringstoets Verzamelwet SZW 2014

Bijlage bij Kamerstuk 33 988 Nr. 3: Brief dd. 5 februari 2014 van Inspectie SZW over T-Toets Verzamelwet SZW 2014

Bijlage bij Kamerstuk 33 988 Nr. 3: Brief dd. 10 maart 2014 van UWV over Uitvoeringstoets Verzamelwet SZW 2014

Bijlage bij Kamerstuk 33 988 Nr. 3: Brief dd. 20 maart 2014 van UWV over Uitvoeringstoets Verzamelwet SZW 2014 – onderdeel Vereen­voudiging WAO

Brief dd. 11 juli 2014 van de minister van SZW over Nader rapport inzake Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015; publicatiedatum: 18 juli 2014

Advies dd. 11 juni 2014 van de Afdeling advisering van de Raad van State: publicatiedatum: 18 juli 2014

Kamerstuk 33 988 Nr. 4: Brief dd. 18 juli 2014 van de minister van SZW over Beoogde indiening nota van wijziging tegen het einde van het zomerreces

Kamerstuk 33 988 Nr. 5: Nota van verbetering

Kamerstuk 33 988 Nr. 6: Nota van wijziging

Kamerstuk 33 988 Nr. 7: Amendement-Omtzigt. Dit amendement regelt dat een deelnemer altijd de mogelijkheid heeft om zijn pensioen in te laten gaan samen met zijn AOW

Kamerstuk 33 988 Nr. 8: Amendement-Omtzigt. Dit amendement voorziet in de verplichting om vrijwillige afkoop van het poensioen alleen na de OAW-ingangsdatum te laten plaatsvinden

Kamerstuk 33 988 Nr. 9: Tweede nota van verbetering

Kamerstuk 33 988 Nr. 10: Amendement Karabulut-Ulenbelt. Dit amendement strekt er toe dat gemeenten bij een aanvraag voor bijstand niet-uitgekeerde pensioengelden niet tot de middelen kunnen rekenen

Verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om nadere toelichting op de eerste nota van wijziging (Kamerstukken 33 988, nr. 6), alsmede enkele vragen over een eventueel nader advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het gewijzigde wetsvoorstel

Kamerstuk 33 988 Nr. 11: Tweede nota van wijziging 

Kamerstuk 33 988 Nr. 12: Brief dd. 29 september 2014 van de Minister

Kamerstuk 33 988 Nr. 13: Aanbiedingsbrief dd. 3 oktober 2014 van de Minister bij derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 988 Nr. 14)

Kamerstuk 33 988 Nr. 14: Derde nota van wijziging 

Kamerstuk 33 988 Nr. 15: Verslag dd. 7 oktober 2014 van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid

Kamerstuk 33 988 Nr. 16: Aanbiedingsbrief dd. 13 oktober 2014 van de Minister bij nota naar aanleiding van het verslag en vierde nota van wijziging

Kamerstuk 33 988 Nr. 17: Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstuk 33 988 Nr. 18: Vierde nota van wijziging 

Kamerstuk 33 988 Nr. 19: Amendement Karabulut-Ulenbelt. Dit amendement strekt er toe dat gemeenten bij een aanvraag voor bijstand niet uitgekeerde pensioengelden niet tot de middelen kunnen rekenen. Met dit amendement beogen indieners tevens aan te sluiten op het voornemen van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om wettelijk te verankeren dat de pensioenvoorziening van zzp’ers buiten de middelentoets valt.

Kamerstuk 33 988 Nr. 20: Aanbiedingsbrief inclusief toelichting bij vijfde nota van wijziging

Kamerstuk 33 988 Nr. 21: Vijfde nota van wijziging 

Kamerstuk 33 988 Nr. 22: Amendement-Vermeij c.s. Dit amendement regelt dat het kleine pensioen kan worden uitgesteld tot de maand volgend op de datum waarop een gewezen deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en dat het pensioen ook meteen in die maand wordt afgekocht

Kamerstuk 33 988 Nr. 23: Gewijzigd amendement-Vermeij c.s. ter vervanging van Nr 22

Kamerstuk 33 988 Nr. 24: Gewijzigd amendement-Omtzigt ter vervanging van Nr 7

Kamerstuk 33 988 Nr. 25: Nader gewijzigd amendement-Ulenbelt c.s. ter vervanging van Nr 19

Kamerstuk 33 988 Nr. 26: Gewijzigd amendement-Omtzigt ter vervanging van Nr 8 (onopgemaakt) INGETROKKEN

Kamerstuk 33 988 Nr. 27: Gewijzigd amendement-Ulenbelt c.s. ter vervanging van Nr 25 AANGENOMEN

Kamerstuk 33 988 Nr. 28: Amendement-Van Weyenberg (later vervangen door Nr. 30)

Kamerstuk 33 988 Nr. 29: Gewijzigd amendement-Vermeij c.s. ter vervanging van Nr 23 AANGENOMEN

Kamerstuk 33 988 Nr. 30: Gewijzigd amendement-Van Weyenberg ter vervanging van Nr 28 (welk nummer nog niet is gepubliceerd) AANGENOMEN

Kamerstuk 33 988 Nr. 31: Brief van de regering houdende reactie op vragen Omtzigt over het recht op AOW-partnertoeslag bij beëindiging recht op WW-uitkering

Kamerstuk 33 988 Nr. 32: Nader gewijzigd amendement-Omtzigt ter vervanging van Nr 24 VERWORPEN

Stemmingsoverzicht Tweede Kamer: De amendementen 27, 29 en 30 en de Verzamelwet SZW zijn aangenomen

Kamerstuk 33 988 Nr. A: Gewijzigd voorstel van wet, zoals ingediend bij de Eerste Kamer

Kamerstuk 33 988 Nr. B: Eindverslag Vaste Commissie SZW

Stemmingsoverzicht Eerste Kamer: De Verzamelwet SZW is aangenomen

TERUG


Wet aanpak schijnconstructies (voor zover relevant voor de WWZ)

Kamerstuk 34 108 Nr. 10 Tweede Nota van Wijziging

Kamerstuk 34 108 Nr. 17 Amendement-Ulenbelt

Kamerstuk 34 108 Nr. E Memorie van Antwoord dd. 24 april 2015

Kamerstuk 34 108 Nr G Verslag van een mondeling overleg d.d. 28 april 2015

Handelingen EK Nr. 32/9 d.d. 26 mei 2015
 
Handelingen EK Nr. 32/11 d.d. 26 mei 2015
 
Stemming WAS Handelingen 33/5 d.d. 16 juni 2015
 
Wet van 4 juni 2015 (Staatsblad 2015 nr. 233 d.d. 22 juni 2015)
 
Besluit van 16 juni 2015 tot vaststelling van datum inwerkingtreding WAS (Staatsblad 2015 nr. 234 d.d. 22 juni 2015)

Besluit dd. 7 december 2015 tot vaststelling van een uitgestelde inwerkingtreding van onderdelen van de Wet aanpak schijnconstructies inclusief toelichting

TERUG


Verzamelwet SZW 2016 (ter reparatie van o.a. de WWZ)

Kamerstuk 34 273 Nr. 1: Koninklijke boodschap dd. 4 september 2015
 
Kamerstuk 34 273 Nr. 2: Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016
 
Kamerstuk 34 273 Nr. 3: Memorie van toelichting
 
Bijlage bij Kamerstuk 34 273 Nr. 3: Advies Raad voor de Rechtspraak over de Verzamelwet SZW 2016
 
Bijlage bij Kamerstuk 34 273 Nr. 3: Uitvoeringstoets UWV
 
Bijlage bij Kamerstuk 34 273 Nr. 3: Uitvoeringstoets Belastingdienst
 
Bijlage bij Kamerstuk 34 273 Nr. 3: Uitvoeringstoets SVB
 
Bijlage bij Kamerstuk 34 273 Nr. 3: Uitvoeringstoets VNG
 
Kamerstuk 34 273 Nr. 4: Advies Afdeling Advisering Raad van State en Nader rapport
 
Kamerstuk 34 273 Nr. 5: Nota van wijziging

Kamerstuk 34 273 Nr. 6: Verslag vaste commissie voor SZW dd. 24 september 2015

Kamerstuk 34 273 Nr. 7: Nota naar aanleiding van het verslag

Kamerstuk 34 273 Nr. 8:  Tweede nota van wijziging

Kamerstuk 34273 A: Gewijzigd voorstel van wet dd. 12 november 2015

Kamerstuk 34273 B: Brief dd. 16 november 2015 van Minister Asscher

Kamerstuk 34273 C: Eindverslag van de vaste commissie SZW van de Eerste Kamer

Verzamelwet SZW 2016 (Staatsblad 2015/464)

Besluit van 2 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2016 (Staatsblad 2015/465)

TERUG


Parlementaire behandeling (overig)

Brief dd. 9 januari 2015 van Minister Asscher (beantwoording Kamervragen over de transisitievergoeding voor seizoenswerkers)

Aanbiedingsbrief van de Minister van SZW dd. 24 februari 2015 incl. Tweede Nota van Wijziging bij het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (Onopgemaakt)

Brief dd. 1 april 2015 van Minister Asscher (inzet van invalkrachten in het primair onderwijs)

Brief dd. 2 april 2015 van Minister Asscher (beantwoording van Kamervragen over de gevolgen van de WWZ voor het onderwijs)

Brief d.d. 8 juni 2015 van Minister Asscher over inwerkingtreding WW-onderdelen Wet werk en zekerheid

Kamervragen d.d. 11 juni 2015 van de leden Van Weyenberg en Van Meenen over bericht “Leerling naar huis door invallerlimiet”, inclusief antwoord van Minister Asscher.

Kamervragen d.d. 16 juni 2015 van de leden Van Weyenberg en Van Meenen over bericht “Leerwerkplekken in de knel door ontslagregels” , inclusief antwoord van Minister Asscher.

Kamervragen d.d. 22 juni 2015 van het lid Van Weyenberg over het bericht “Weekcontracten: de nieuwe schijnconstructie van uitzendbureaus” , inclusief antwoord van Minister Asscher.

Verslag van een plenair debat over de Wet werk en zekerheid d.d. 16 april 2015

Ongecorrigeerd verslag van het plenaire debat dd. 2 juli 2015 in de Tweede Kamer over “Ontslaan flexkrachten als gevolg van Wwz”

Stemmingen dd. 2 juli 2015 in de Tweede Kamer over moties “Ontslaan flexkrachten als gevolg van Wwz”

Kamervragen d.d. 5 juni 2015 van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over “welke mensen verplicht moeten deelnemen aan het pensioenfonds voor de uitzendbranche, Stipp, nu de ontslagregeling een andere definitie heeft van uitzendwerkgever dan het pensioenfonds", inclusief antwoord van Staatssecretaris Klijnsma
 
Kamervragen d.d. 8 juni 2015 van de leden Voortman en Van Meenen over het bericht UvA probeert CAO te omzeilen, inclusief antwoord van Minister Bussemaker

Brief dd. 18 augustus 2015 van Minister Asscher aan de Tweede Kamer (Verzoek om reactie op brief CNV inzake wijzigingen in dagloon WW), inclusief bijlage (brief aan CNV)

Kamervragen dd. 31 juli 2015 van het lid Ulenbelt over het bericht dat sommige werkgevers zieke werknemers in dienst houden om de ontslagvergoeding te ontlopen, inclusief antwoord van Minister Asscher
 
Kamervragen dd. 31 juli 2015 van de leden Vermeij en Tanamal over de nieuwe vondst van werkgevers om de transitievergoeding te omzeilen, inclusief antwoord van Minister Asscher

Brief dd. 18 september 2015 van Minister Asscher (Toezegging tijdens VAO arbeidsmarktbeleid over dagloonbesluit Wwz)

Brief dd. 5 oktober 2015 van Minister Asscher (Onduidelijke werking nieuwe Wet werk en zekerheid in verband met een tweede baan)

Brief dd. 12 oktober 2015 van Minister Asscher (Toezeggingen AO WW-dagloon)

Brief dd. 16 oktober 2015 van Minister Asscher (Arbeidsmarktbeleid; oa over afwijking van de ketenbepaling bij cao)

Brief dd. 25 mei 2016 van UWV (Uitvoeringstoets tijdelijke regeling tegemoetkoming dagloonbesluit werknemersverzekeringen)

Brief dd. 8 juni 2016 van UWV aan de Minister van SZW (Aanvullende vragen op de Uitvoeringstoets tijdelijke regeling tegemoetkoming dagloonbesluit werknemersverzekeringen)

Concept Regeling van de Minister van SZW tot vaststelling van een tijdelijke regeling voor een eenmalige tegemoetkoming in verband met het aanpassen van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

TERUG


 

Adviezen e.d.

Advies Stichting van de Arbeid aan SZW dd. 12 februari 2014

Analyse ABU

Standpunt NBBU 

Aanbevelingen VvA met korte toelichting dd. 11 februari 2014

Commentaar en aanbevelingen VvA dd. 11 februari 2014

Advies NOvA dd. 17 januari 2014

Advies Raad voor de rechtspraak dd. 27 augustus 2013

Het wetsvoorstel Werk en zekerheid – dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking dd. 28 januari 2014, Vakgroep arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Universiteit van Amsterdam

CPB Notitie dd. 27 november 2013

Ecorys Rapport Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers dd. 10 oktober 2013

Acht uitvoeringstoetsen, afkomstig van Actal, Raad voor de rechtspraak, UWV (m.b.t. mogelijkheden versnelde invoering WWZ), Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Inspectie SZW, Uitvoeringspanel SZW en Belastingdienst 

UWV Uitvoeringstoets dd. 15 augustus 2013

TERUG

 


Literatuur

Themanummer nieuw ontslagrecht, TAP 2014/1 

Special, TRA 2014/3

Themanummer WWZ, ArbeidsRecht 2014-11

TERUG

 


Diversen

Rapport van de Werkgroep Verbetering positie Commissies van Beroep dd. 27 november 2013

Brief dd. 14 februari 2014 van Aob aan Minister Asscher

"Reparatiewet Wet werk en zekerheid op komst", Staatscourant 13 mei 2014

TERUG

 


Persberichten

Persbericht Ministerie van SZW dd. 29 november 2013

Persbericht VAAN dd. 17 januari 2014

TERUG